REPORTED SPEECH | mowa zależna

A. STATEMENTS IN REPORTED SPEECH. ZDANIA OZNAJMUJĄCE W MOWIE ZALEŻNEJ

1. ‘I’m going to Brasil’. She said …………………………………………………………………………………………….

2. ‘We work for ABC company’. They said ………………………………………………………………………………..

3. ‘I have been here for 10 days’. Roksana said …………………………………………………………………………..

4. ‘We will move house’. They said …………………………………………………………………………………………

5. ‘He can speak Japanese’. She said ……………………………………………………………………………………..

6. ‘Sarah watched a good film’. Bob said …………………………………………………………………………………

7. ‘My parents are hard-working’. Tina said ……………………………………………………………………………….

8. ‘I’ll clean the house later’. My wife said ………………………………………………………………………………….

9. ‘Gary hasn’t done his homework’. His mum said …………………………………………………………………….

10. ‘They didn’t stay in Moscow’. Maria said ………………………………………………………………………………

Czytaj więcej „REPORTED SPEECH | mowa zależna”

DIRECT AND INDIRECT SPEECH (REPORTED SPEECH) | mowa niezależna i zależna

SPEECH

MOWA

direct speech

NIEZALEŻNA

indirect = reported

ZALEŻNA

PRESENT SIMPLE

Tom: ‘She is angry’.  

‘Ona jest zła’.

Sarha: ‘I work at school’.

‘Ja pracuję w szkole.’

PAST SIMPLE

Tom said (that) she was angry.

Tom powiedział, że ona jest zła.

Sarha said (that) she worked at school.

Sarha powiedziała, że ona pracuje w szkole.

PRESENT CONTINUOUS

Dad: ‘Tom is playing football’.

‘Tom gra w piłkę nożną.’

PAST CONTINUOUS

Dad said (that) Tom was playing football.

Tata powiedział, że Tom gra w piłkę nożną.

PAST SIMPLE

‘We watched an interesting film.’

 

‘My oglądaliśmy interesujący film.’

PAST PERFECT SIMPLE

They said (that) they had watched an interesting film.

Oni powiedzieli, że oni oglądali interesujący film.

PRESENT PERFECT SIMPLE

Tom: ‘She has gone out’.

Ona wyszła.’

PAST PERFECT SIMPLE

Tom said (that) she had gone out.

Tom powiedział, że ona wyszła.

PRESENT PERFECT CONTINUOUS

Lucy: ‘I have been working in ABC company since 2006’.

‘Pracuję w firmie ABC od 2006 roku.’

PAST PERFECT CONTINUOUS

Lucy said (that) she had been working in ABC company since 2006.

Lucy powiedziała, że ona pracuje w firmie ABC od 2006 roku.

PAST CONTINUOUS

Dorothy: ‘My husband was watching TV’.

 

‘Mój mąż oglądał telewizję.’

PAST PERFECT CONTINUOUS

Dorothy said (that) her husband had been watching TV.

Dorothy powiedziała, że jej mąż oglądał telewizję.

FUTURE SIMPLE

Tina: ‘I will be a politician’.

Będę politykiem.’

FUTURE SIMPLE IN THE PAST

Tina said (that) she would be a politician.

Tina powiedziała, że ona będzie politykiem.

FUTURE CONTINUOUS

Maria: ‘I will be learning’.

‘Będę się uczyć.’

FUTURE CONTINUOUS IN THE PAST

Maria said (that) she would be learning.

Maria powiedziała, że ona będzie się uczyć.

PAST PERFECT

Trevor: ‘I had drunk 2 beers.’

‘Wypiłem 2 piwa.’

PAST PERFECT

Trevor said (that) he had drunk 2 beers.

Trevor powiedział, że on wypił 2 piwa.

PAST PERFECT CONTINUOUS

Bob: ‘I had been dancing at the party’.

 

‘Tańczyłem na przyjęciu.’

PAST PERFECT CONTINUOUS

Bob said (that) he had been dancing at the party.

Bob powiedział, że on tańczył na przyjęciu.

can

Rita: ‘I can dance.’

‘Umiem tańczyć.’

could

Rita said (that) she could dance.

Rita powiedziała, że ona umie tańczyć.

could

Lola: ‘I could win the competition.’

‘Mogłam wygrać ten konkurs.’

could

Lola said (that) she could win the competition.

Lola powiedziała, że ona mogła wygrać tamten konkurs.

may

Dylan: ‘I may help her.’

‘Mogę jej pomóc.’

might

Dylan said (that) he might help her.

Dylan powiedział, że on może jej pomóc.

should

Mother: ‘You should clean your room’.

Ty powinieneś posprzątać swój pokój.’

should

Mother said (that) I should clean my room.

Mama powiedziała, że ja powinienem posprzątać mój pokój.

must

 

Mr Brown: ‘Children must learn Maths’.

 

Dzieci muszą uczyć się matematyki.’

 

 

 

 

Lucy: ‘I must call my father’.

‘Muszę zadzwonić do mojego taty.’

 

 

 

 

Tony: ‘I must leave on Monday’.

 

‘Muszę wyjechać w poniedziałek.’

 

1) must – wyraża stale obowiązującą regułę, nakaz lub zakaz np.

Mr Brown said (that) children must learn Maths.

Pan Brown powiedział, że dzieci muszą uczyć się matematyki.

 

2) had to – dla wyrażenia teraźniejszości w mowie niezależnej

Lucy said (that) she had to call her father.

Lucy powiedziała, że ona musi zadzwonić do swojego taty.

 

3) would have to – dla wyrażenia przyszłości w mowie niezależnej

Tony said (that) he would have to leave on Monday.

Tony powiedział, że on będzie musiał wyjechać w poniedziałek.

Czytaj więcej „DIRECT AND INDIRECT SPEECH (REPORTED SPEECH) | mowa niezależna i zależna”