Adjectives – comparative and superlative form EXERCISES | Stopniowanie przymiotników ĆWICZENIA

1. Write down comparative and superlative form of the adjectives. Next translate. Dopisz stopień wyższy i najwyższy od podanych przymiotników. Następnie przetłumacz.

stopień równy
stopień wyższy
 stopień najwyższy
tłumaczenie
good
boring
useful
big
healthy
smart
beautiful
cheap
dirty
expensive
interesting
bad
ugly
dark
light

 

Czytaj więcej „Adjectives – comparative and superlative form EXERCISES | Stopniowanie przymiotników ĆWICZENIA”

Adjectives – comparative and superlative form | Stopniowanie przymiotników

Stopniowanie przymiotników w języku angielskim wiąże się z poznaniem i stosowaniem pewnych zasad. Przymiotniki mogą być jedno, dwu, trzy, i wielosylabowe. I właśnie na owych sylabach będziemy bazować.

1. Przymiotniki 1-sylabowe: stopień wyższy tworzymy przez dodanie końcówki –er, natomiast w stopniu najwyższym przymiotnik otrzymuje końcówkę –est. Pamiętaj, że przed każdym przymiotnikiem w stopniu najwyższym wstawia się słowo the. Popatrz:

 stopień równy
stopień wyższy
 stopień najwyższy
 tall – wysoki
 taller – wyższy
 the tallest – najwyższy
 short – niski, krótki
 shorter – niższy, krótszy    
 the shortest – najniższy, najkrótszy
 cheap – tani
 cheaper – tańszy
 the cheapest – najtańszy

 

W przypadku przymiotników 1-sylabowych kończących się na –e, stopień wyższy tworzymy przez dodanie samego –r, a stopień najwyższy –st.

 stopień równy
stopień wyższy
 stopień najwyższy
 large – duży
larger – większy  
the largest – największy
 nice – ładny, miły
nicer – ładniejszy, milszy
the nicest – najładniejszy, najmilszy
 wide – szeroki
wider – szerszy
the widest najszerszy

Czytaj więcej „Adjectives – comparative and superlative form | Stopniowanie przymiotników”

ADVERBS OF FEQUENCY & ADVERBIAL PHRASES position in a sentence | Przysłówki częstotliwości i frazy przysłówkowe

 

ADVERBS OF FREQUENCY – przysłówki częstotliwości

 

Position of adverbs of frequency in a sentence. Miejsce przysłówka częstotliwości w zdaniu.

We put adverbs of frequency between subject and object of a sentence e.g.

Przysłówek częstotliwości wstawiamy pomiędzy podmiot i oczeczenie w zdaniu np.

 

We       usually       watch     TV at the weekend.

SUBJECT         adverb                OBJECT

 (podmiot)     of frequency       (orzeczenie)

                         (przysłówek)

 

Czytaj więcej „ADVERBS OF FEQUENCY & ADVERBIAL PHRASES position in a sentence | Przysłówki częstotliwości i frazy przysłówkowe”

ADJECTIVES opposites | przymiotniki – przeciwieństwa

ADJECTIVES – przymiotniki

1. Choose one adjective and put it in an appropriate sentence to make sense. Wybierz jeden przymiotnik i dopasuj do odpowiedniego zdania tak, aby miało ono sens.


beautiful    big   cheap    expensive   far     happy high high     long  near   new    old    poor  rich     sad    small   short    short    tall   tall  ugly   young   young


1. These shoes are too …………………………….. for me. I don’t have enough money to buy them.

2. She is too …………………………… to wear mini skirts!

3. How ……………………. is this building? It’s 45 meaters ……………….. .

4. Small children hate …………………. witches. They are afraid of them.

Czytaj więcej „ADJECTIVES opposites | przymiotniki – przeciwieństwa”

Adjective + preposition

 

George

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

is satisfied …………….. sth/sb – ………………………………………

is proud …………………… sth/sb –   …………………………………..

is disappointed ………….. sb – ………………………………………….

is disappointed …………… sth – ………………………………………

is jealous …………………. sth/sb – ……………………………………

is angry …………………… sb …………………. sth – …..…………………

is guilty …………….. sth – ……………………………………………..

Czytaj więcej „Adjective + preposition”