fbpx
Share

PRESENT CONTINUOUS

Czas teraźniejszy ciągły

Zastosowanie:

Poziom podstawowy:

  1. do opisu czynności dziejącej się w chwili mówienia np. The cat is sleeping on my armchair.

Poziom rozszerzony:

  1. do opisu sytuacji tymczasowych np. I am staying here until the weather changes.
  2. do opisu sytuacji, która jest w toku, ale niekoniecznie w chwili wypowiadania zdania np. I am reading ‘Bridget Jones’ Diary’.
  3. do opisu sytuacji, która jest ‘wyjątkiem od reguły’ np. I always go to school by bus but today I am going on foot.
  4. do opisu osobistych planów na najbliższą przyszłość np. Tomorrow we are going to the ciemna.
  5. do opisu sytuacji, w których osoba mówiąca wyraża swoje niezadowolenie, irytację z zachowań innych osób (w tych zdaniach mogą wystąpić słowa: always, continually, forever)  np. He is always losing his wallet.

 

Charakterystyczne słowa:

now – teraz

right now – w tym momencie

at the moment – w tej chwili

at present – obecnie

today – dzisiaj

tomorrow – jutro

this week – w tym tygodniu

tonight – dziś wieczór

 

BUDOWA:

Twierdzenia:

 

Osoba  +  odmieniony czasownik  +     czasownik            +        reszta zdania.

to be’                    z końcówką –ing

 

                      I                       am                              cooking                   dinner now.

                   She                      is                                reading                     a book at the moment.

                   They                   are                             watching                   TV today.

Pytania (tworzymy za pomocą inwersji):

Odmieniony czasownik  +  osoba  +     czasownik            + reszta zdania.

                            ‘to be’                    z końcówką –ing

                                Am                            I               cooking                   dinner now?

                                  Is                             she           reading             a book at the moment?

                                Are                           they          watching                  TV today?

Przeczenia:

 

          Osoba +    odmieniony czasownik  +   czasownik            +    reszta zdania.

                           ‘to be’ w przeczeniu                z końcówką –ing

                 I                  am not  (lub ‘m not)           cooking                 dinner now.

               She                is not    (lub isn’t)               reading              a book at the moment.

               They              are not  (lub aren’t)           watching                   TV today.

 

 

PISOWNIA    czasowników z końcówką ing

     Jeśli czasownik kończy się na:

                     a)       pojedyncze ‘e’, wówczas usuwamy to ‘e’ i dokładamy ‘ing

np.  argue – arguing      come – coming

*Wyjątkami są tu słowa age-ageing  dye-dyeing

b)      podwójne ‘e’, wówczas nic nie usuwamy, a jedynie dodajemy ‘ing’

np. agree – agreeing 

 

  Jeśli czasownik

a)      jednosylabowy ma jedną samogłoskę i kończy się pojedynczą spółgłoską, spógłoskę tą podwajamy, a następnie dodajemy ing

np. run – running            stop – stopping

b)      w czasownikach z dwoma lub więcej sylabami, jeśli akcent przypada na ostatnią sylabę i zawiera ona tylko jedną samogłoskę i kończy się pojedynczą spółgłoską podwajamy tą spółgłoskę.

np.  beˈgin – beginning        preˈfer – preferring

ale!

ˈenter – entering (ponieważ akcent jest tu na pierwszą sylabę)

c)      w przypadku litery l (występującej na końcu wyrazu) przed którą stoi pojedyncza samogłoska, należy to l podwoić

np. signal – signalling        travel – travelling

d)      w przypadku wyrazu kończącego się na y dodajemy ing bez wprowadzania jakichkolwiek zmian

np. stay – staying      hurry – hurrying

Czasowniki, które NIE WYSTĘPUJĄ w Present Continuous (tzw. state verbs = czasowniki statyczne), nie przyjmują ing, oznacza to, że trzeba napisać je w Present Simple:

Na poziomie podstawowym musisz znać:

be – być

hate – nienawidzieć

look – widzieć

taste – smakować

believe – wierzyć

have – mieć

love – kochać

think – myśleć

dislike – nie lubić

hear – słyszeć

respekt – szanować

understand – rozumieć

feel – myśleć, uważać, czuć

know – wiedzieć, znać

see – widzieć

want – chcieć

forget – zapominać

like – lubić

smell – czuć

 

Na poziomie rozszerzonym jest nieco więcej do zapamiętania.

admire* – podziwiać

forget – zapominać

possess – posiadać

adore – uwielbiać, adorować

hear* – słyszeć

preser – woleć, preferować

agree – zgadzać się

hale – nienawidzić

promise – obiecywać

appear – pojawiać się

have – mieć

recall – przypominać sobie

appreciate* – doceniać

imagine – wyobrażać

recognize – rozpoznawać

be* – być

include- włączać, zawierać

remember – pamiętać

believe – wierzyć

know – znać, wiedzieć

respekt – szanować

belong – należeć

like – lubić

see* – widzieć

care for* – lubić

loathe – nienawidzić, czuć odrazę

seem – zdawać się, odnosić

concern – dotyczyć

look* – wyglądać, patrzeć

signify – oznaczać

consist – składać się z

love – kochać

smell* – czuć

contain – zawierać

matter – znaczyć

sond – brzmieć

depend – zależeć

mean – znaczyć

suppose – przypuszczać

desie – pragnąć

mind – pamiętać, uważać

taste* – smakować

detest – niez nosić, nienawidzieć

need – potrzebować

trust – ufać

doubt – wątpić

notice – zauważyć

think* – myśleć, uważać, sądzić

dislike – nie lubić

observe – obserwować

understand – rozumieć

expect* – spodziewać się, że

owe – być winnym coś, zawdzięczać

want – chcieć

fear – bać się

own – mieć, posiadać

wish – pragnać, chcieć, życzyć sobie

feel* – czuć, myśleć, uważać

  

Czasowniki oznaczone (*) mogą przyjmować formy zarówno Present Simple jak i Present Continuous. Jednak często mają inne znaczenie. Porównajmy:

 

PRESENT SIMPLE

PRESENT CONTINUOUS

admire

podziwiać

I admire my father.

patrzeć z podziwem

I am admiring my father.

appreciate

doceniać

I appreciate your hard work.

wzrosnąc na wartości

I am appreciating your work. (Doceniam twoją pracę = zaskoczyłeś mnie tak dobrymi efektami)

be

być

Maria is always polite.

być (zupełnie innym niż zazwyczaj).

Maria is being naughty today. To zdanie oznacza, że ona zawsze jest grzeczna, ale dzisiaj wyjątkowo nie).

care for

lubić, opiekować się

I care for your children. = I look after lub  I like your children.

opiekować się

I am ca ring for your children tonight.

expect

oczekiwać (chcieć, wymagać), spodziewać się

I expect you get good grades.

czekać

I am expecting a baby.

feel

czuć, myśleć

How do you feel? – Jak się (generalnie) czujesz?

What do you feel? – Co ty o tym sądzisz?

czuć, dotykać

How are you feeling? – Jak się teraz czujesz? (byłeś chory i dochodzisz już do siebie po chorobie).

The doctor is feeling her pulse.

hear

słyszeć

I hear you.

przesłuchiwać

The police officer is hearing my brother.

look

wyglądać (jak), patrzeć

You look pale. – Wyglądasz blado.

Look ! – patrz!

z phrasal verbs

I am looking for a new job.

see

Widzieć

I see my brother.

mieć wizytę, umówione spotkanie

I am seeing my doctor today.

smell

czuć

I smell my favourite soup.

wąchać

I am smelling the milk because I think it is not good.

taste

smakować

The soup tastes delicious.

próbować

John thinks the soup is tasteless so Sue is tasting it now.

think

myśleć (w znaczeniu opinii), sądzić, uważać, że

I think you ate too young to go out.

myśleć

We are thinking about buying a new car.

Share