PRESENT SIMPLE teoria

Podziel się tym postem ze znajomymi:)

PRESENT SIMPLE

Czas teraźniejszy prosty

Zastosowanie:

 

Czasu Present Simple używamy:

 1. do opisu prawd generalnych np. Grass is green; Water boils at 100o C..
 2. do opisu czynności powtarzających się np. I often go shopping.
 3. do opisu uczuć I love Susan.
 4. do opisu rozkładu jazdy pociągów i planu lekcji np. The train leaves at 3.15p.m.
 5. do opisu naszych nawyków, zwyczajów My sister always watches TV after lunch.
 6. do narracji filmu, meczu, książki The action of the film takes place in Greater London.
 7. w nagłówkach artykułów w gazetach
 8. w trybie warunkowym 0 i I

Charakterystyczne słowa:

Przysłówki częstotliwości :

always – zawsze                                             przysłówki częstotliwości stawiamy między

usually – zazwyczaj                                        osobę, a czasownik

sometimes – czasami                                   np. I always do my homework after school.

seldom – rzadko                                           ALE w przypadku czasownika ‘to be’ (być)

rarely – rzadko                                              nie można rozdzielić osoby i czasownika!!

never – nigdy                                                 np. You are often angry.

 

 

from time to time – od czasu do czasu

every week – co tydzień

once a month – raz w miesiącu                                          dłuższe frazy mają swoje miejsce

twice a year – dwa razy w roku                                            na końcu zdania

three times a year – trzy razy w roku                                  np. Tom visits me twice a year.

four times a week – cztery razy w tygodniu

 

Budowa zdania twierdzącego

Dla osób (I, you,we, you, they)

Osoba + (przysłówek częstotliwości) + bezokolicznik + reszta zdania

 

                                  I                    often                                  go                     to school.

                                 We                                                          work                  in a bank.

 

Dla osób (she, he, it)

Osoba +(przysłówek częstotliwości) + czasownik z końcówką s lub es + reszta zdania

 

                  She                   sometimes                              visits                               her parents.

                     He                     usually                                   goes                               to school by bus.

 

 

Uwaga! Końcówkę s lub es dodajemy do czasownika w 3 osobie liczby pojedynczej TYLKO w twierdzeniach!!!!

‘es’ dodajemy, gdy czasownik kończy się na:

 • ss           np. I pass ale She passes
 • x                 You mix ale He mixes
 • ch                We watch ale She watches
 • sh               They brush ale He brushes
 • o                   I go ale She goes

 W pozostałych przypadkach należy dodać s.

 

Gdy czasownik kończy się na ‚y’:

a) a przed ‚y’ stoi samogłoska (a, e, i o, u) wtedy dodajemy zwyczajnie ‚s’  I play – she plays

b) a przed ‚y’ stoi spółgłoska, wtedy ‚y’ zamieniamy na ‚i’, a następnie dodajemy końcówkę ‚es’     I try – she tries

 

Jeśli czasownik kończy się na ‚e’ np. write, wówczas dodajemy tylko ‚s’. I write – she writes

 

Budowa zdania pytającego

 

Dla osób (I, you,we, you, they)

Do + osoba + (przysłówek częstotliwości) + bezokolicznik + reszta…?

 

                            Do          you                                                          speak           English?

                            Do            I                          always                       watch             TV?

Krótkie odpowiedzi

Yes, I do.    lub No, I don’t.

 

Dla osób (she, he, it)

Does + osoba + (przysłówek częstotliwości) + bezokolicznik + reszta…?

 

                     Does           he                        always                             drink         much coffee?

                    Does           she                                                              cook           dinner?

 

Krótkie odpowiedzi

                                                                                   Zauważ, że odpowiadamy tym słowem,

Yes, he does.   lub   No, he doesn’t.                      którym zostało zadane pytanie, czyli does.

Yes, she does.  lub No, she doesn’t.                     Doesn’t to forma przecząca – patrz zdania

                                                                                  przeczące.

Budowa zdania przeczącego

 

Dla osób (I, you,we, you, they)

 

Osoba + do not (=don’t) + (przysłówek częstotliwości) + bezokolicznik + reszta zdania

 

                      I             don’t                             often                                  eat                in restaurants.

                    We         do not                                                                       drink               alcohol.

 

Dla osób (she, he, it)

Osoba + does not (= doesn’t) + (przysłówek częstotliwości) + bezokolicznik+ reszta zdania

 

         She                 doesn’t                                                                            visit               her parents.

         He                   does not                                                                          work              in a bank.

Podziel się tym postem ze znajomymi:)