PRONUNCIATION of -ed ending in Past Simple EXERCISES | wymowa końcówki -ed w czasie Past Simple

Podziel się tym postem ze znajomymi:)

PAST SIMPLE

AFFIRMATIVE   REGULAR VERBS

CZAS PRZESZŁY PROSTY TWIERDZENIA CZASOWNIKI REGULARNE

 

1. TRANSLATE THE GIVEN WORDS. PRZETŁUMACZ SŁOWA.


work    ………………………………………………..

clean   ………………………………………………..

play     ………………………………………………..

start    ………………………………………………..

dance ………………………………………………..

stay     ………………………………………………..

need    ………………………………………………..

stop     ………………………………………………..

rain     ………………………………………………..

try       ………………………………………………..

study   ………………………………………………..

plan     ………………………………………………..

copy    ………………………………………………..

die       ………………………………………………..

enjoy   ………………………………………………..

like      ………………………………………………..

finish   ………………………………………………..

happen ………………………………………………..

open    ………………………………………………..

close    ………………………………………………..

pass     ………………………………………………..

want    ………………………………………………..

visit     ………………………………………………..

walk    ………………………………………………..

park     ………………………………………………..

wait     ………………………………………………..

watch ………………………………………………..

phone  ………………………………………………..

travel ………………………………………………..

fail       ……………………………………………….


Końcówkę -d dodajemy, gdy czasownik kończy się na e np.

close – closed   argue – argued   dance – danced   die – died

Końcówkę -ed dodajemy, gdy czasownik ma regularną odmianę i kończy się na spółgłoskę np.

walk – walked   finish – finished   collect – collected   open – opened

Końcówkę -ed dodajemy także do wyrazów kończących się na y, pod warunkiem, że przed ystoi samogłoska np.

play – played stay – stayed

W przypadku spółgłoski przed y, należy y zamienić na i, i dopiero wtedy dodać końcówkę –ed.

try – tried

Czasami słowa kończą się pojedynczą samogłoską + pojedynczą spółgłoską np. wyraz stop. Wtedy podwajamy spółgłoskę, a następnie dodajemy końcówkę ed; stop-stopped

 

2. PUT THE WORDS FROM EXERCISE 1 INTO ONE PROPER COLUMN IN THE TABLE. SŁOWA Z ZAD 1 WSTAW W ODPOWIEDNIĄ KOLUMNĘ W TABELI.

+ d

+ ed

V+C + ed

y          i + ed

y + ed

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

3. CHOOSE THE WORDS FROM THE TABLE AND PUT THEM IN PAST SIMPLE FORM. SŁOWA Z TABELI WSTAW W CZASIE PRZESZŁYM.

want

copy

like

play

plan

finish

visit

try

clean

dance

 

 1. Martha’s mum was happy because Martha finally ………………………………. her messy room.
 2. I ……………………………………… my homework 2 hours ago.
 3. His friends ……………………………………. basketball yesterday evening.
 4. Teresa ……………………………. my new dress.
 5. They ……………………………… together at the party all night.
 6. We …………………………… to drink a bottle of wine.
 7. I ………………………………. to ski 5 years ago.
 8. Tomek ……………………………… 2 pages from my notebook.
 9. You ……………………………….. her last Thursday, didn’t you?
 10. He ……………………………………. to buy a new house.

 

4. THE WORDS FROM BRACKETS PUT IN THE CORRECT FORM OF PAST SIMPLE. WSTAW SŁOWA W NAWIASACH W ODPOWIEDNIEJ FORMIE CZASU PRZESZŁEGO.

 1. Tomek and his friends ……………………………………. (watch) a very interesting film last weekend.
 2. Krysia ………………………………… (study) very hard to the exam.
 3. Our grandfather …………………………………. (die) 10 years ago.
 4. I ………………………………………. (work) in ABC company last year.
 5. They …………………………………… (enjoy) the football match.
 6. Zuza’s parents ………………………………………. (wait) for her after classes.
 7. I don’t know what …………………………………………. (happen).
 8. Somebody ………………………………………… (phone) me last night.
 9. My boyfriend ………………………………… (open) the book and he …………………………………. (close) it quickly.
 10. They …………………………………… (stay) at the hotel for 7 nights.
 11. It …………………………………… (rain) yesterday.
 12. He ……………………………………….. (park) the car and he ……………………………. (walk) home.
 13. When they were younger they ……………………………………… (travel) a lot.
 14. I ………………………………………… (stop) Bob on the corridor because I ………………………. (want) to talk to him.

 

PRONUNCIATION RULES

Vowels (samogłoski) – a, e, i, o, u,

Consonants (spółgłoski) – b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v , w, x, y, z

Voiced sounds (głoski dźwięczne) – vocal cords are vibrating (struny głosowe wibrują): b, d, g, v, z, j, m, n, l, r, ʒ, ʤ

Voiceless sounds (głoski bezdźwięczne) vocal cords are not vibrating (struny głosowe nie wibrują): p, t, k, f, s, ʧ, ſ,

Końcówkę –ed w czasie przeszłym i w formie imiesłowu biernego można wymówić na 3 różne sposoby:

 1. /Id/np. needed, waited, visited

Jeśli wyraz w formie bezokolicznika kończy się na /t/ lub /d/

 1. /d/np.loved, closed, stayed

Gdy ostatnia głoska danego bezokolicznika jest dźwięczna (z wyjątkiem /d/)

 1. /t/ np. worked, kissed, walked

Gdy ostatnia głoska danego bezokolicznika jest bezdżwięczna (z wyjątkiem /t/)

 

5. PRONUNCIATION TASK. PLACE THE WORDS INTO THE CORRECT COLUMN ACCORDING TO THEIR PRONUNCIATION IN PAST SIMPLE FORM. WSTAW WYRAZY W ODPOWIEDNIĄ KOLUMNĘ BIORĄC POD UWAGĘ WYMOWĘ WYRAZÓW W CZASIE PRZESZŁYM.

call, change, clean, close, copy, dance, decide, die, enjoy, finish, happen, help, invite, like, listen, live, look, miss, need, open, park, pass, phone, plan, play, rain, relax, start, stay, stop, study, travel, try, visit, wait, walk, want, watch, work,

/Id/

/d/

/t/

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

PDFversion

 

RULES

Skocz do wymowy TUTAJ

Podziel się tym postem ze znajomymi:)