fbpx
Share

Różnicę pomiędzy welcome to, a welcome in najlepiej zobrazują zdania:

Welcome to Hilton Hotel. = Witamy w Hotelu Hilton. – welcome jako czasownik.

You are welcome in Hilton Hotel. = Jesteś mile widziany w Hiltonie. – welcome spełnia tu funkcję przymiotnika.

Hilton Hotel welcomes. = Hotel Hilton wita! – welcome znów jako czasownik, ale ma inne miejsce w zdaniu.

 

Inne przykłady użycia słowa welcome:

 

welcome – przyjęcie, powitanie

I had a very warm welcome when I came back from the long journey. Miałam bardzo ciepłe powitanie kiedy wróciłam z długiej podróży. welcome jest tu rzeczownikiem

 

Welcome home! – Witaj/cie w domu.

 

unwelcome – niemile widziany, niepożądany

She is unwelcome here. Ona jest tu niemile widziana.

 

a welcome guest – oczekiwany gość

 

a welcoming party – impreza powitalna

We are going to organize a welcoming party for Dorothy. Zamierzamy zorganizować przyjęcie powitalne dla Dorothy.

 

a welcome letter – list powitalny

When he settled down here, he got a welcome letter from the local authority. Kiedy on się tu osiedlił otrzymał list powitalny od lokalnych władz.

 

to overstay your welcome – zasiedzieć się w gościach

Daniel always overstays my welcome. Daniel zawsze się u mnie zasiedzi.

 

to outstay your welcome – nadużyć gościnności

I don’t like when my guests outstay my welcome. Nie lubię gdy moi goście nadużywają mojej gościnności.

 

to give sb a warm welcome – ciepło kogoś powitać/przyjąć

We always give Maria a warm welcome in our house. My zawsze ciepło witamy Marię w naszym domu.

 

to give a frosty welcome – zostać chłodno powitanym/przyjętym

My future parents-in-law gave me a frosty welcome. Zostałam chłodno przyjęta przez moich przyszłych teściów.

 

to welcome sb with open arms – witać kogoś z otwartymi ramionami

She is so happy when Tom visits her. She welcomes him with open arms. Ona jest taka szczęśliwa kiedy Tom ją odwiedza. Ona zawsze wita go z otwartymi ramionami.

 

 

Share